Verborgen

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Directieteam

Het Directieteam is samengesteld uit:

 • Bruno De Lille, algemeen directeur.
 • Lieselot Walravens, directeur van de kinderopvang;

Het secretariaat wordt verzorgd door de managementassistent.

 

Missie en visie

 Missie:

De instellingen van de vzw Sint-Goedele Brussel willen alle kinderen, jongeren en volwassenen voorbereiden op een harmonieus samenleven in een veeltalige en multiculturele samenleving.

Visie:

Alle instellingen van de vzw Sint-Goedele Brussel onderschrijven dan ook, binnen de wettelijke bepalingen, de waarden vervat in het opvoedingsproject. Dit betekent concreet:

 1. De instellingen van de vzw Sint-Goedele Brussel organiseren katholiek geïnspireerd onderwijs en kinderopvang. Zij dragen de waarden uit die Jezus van Nazareth ons voorleefde en die we kennen vanuit het evangelie.
 2. Wij willen kinderen, jongeren en volwassenen gelijke kansen bieden. Hiervoor bieden we elk kind, elke jongere en elke volwassene een passend traject aan.Onze instellingen staan wijd open voor alle kinderen, jongeren en volwassenen uit Brussel en omgeving.

  Elk kind, elke jongere en elke volwassene, ieder met zijn talenten, komt in onze instellingen aan zijn trekken en krijgt maximale kansen tot zelfontplooiing met respect voor ieders eigenheid.

 3. De instellingen van de vzw Sint-Goedele Brussel nemen daartoe steeds een professionele houding aan en bewaken de kwaliteit van het opvoedings- en onderwijsproces. Hiervoor doen we een beroep op de vele organisaties die ons ondersteuning kunnen bieden.
 4. In de grootstedelijke context van Brussel hebben maatschappelijke uitdagingen zoals diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede een grote impact op het leven van kinderen, jongeren en volwassenen. Ze hebben heel wat competenties nodig om in deze grootstedelijke realiteit mee vorm te geven aan hun leven en hun omgeving. Deze competenties verwerven, is niet vanzelfsprekend en vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat over de verschillende beleidsdomeinen heen. We staan dan ook open voor projecten die hierop inspelen.
 5. Onze instellingen geven op een dynamische wijze kinderen, jongeren en volwassenen een kijk op de hen omringende wereld die van hen wereldburgers maakt.
 6. Als Nederlandstalige instelling willen we bijzondere aandacht schenken aan de taalvaardigheid van onze kinderen, jongeren en volwassenen.De vzw Sint-Goedele Brussel wil dan ook zoveel mogelijk ouders aanzetten om hun kind van bij de geboorte in contact te brengen met de Nederlandse taal. We stellen alles in het werk om ook anderstalige gezinnen aan te spreken om hun kind naar de kinderopvang te laten gaan zodat het vertrouwd wordt met de Nederlandse taal en de gewoonten, normen en waarden binnen het onderwijs.


Om deze visie concreet gestalte te geven,

 1. steunt de vzw Sint-Goedele Brussel zich op het subsidiariteitprincipe dat stelt dat de beslissingen moeten genomen worden daar waar ze het best genomen worden. Het subsidiariteitprincipe is verankerd in de statuten, het huishoudelijk reglement en de bevoegdheidsverdeling;
 2. neemt de vzw Sint-Goedele Brussel de noodzakelijke maatregelen om haar beleidsvoerend vermogen te versterken. Daartoe koos de Raad van Bestuur o.a. voor de kaart van de professionalisering die via een deskundig centraal kader gerealiseerd wordt;
 3. bouwt de vzw Sint-Goedele Brussel met de overheid en andere partners samenwerkingsverbanden uit, met respect voor eenieders eigenheid, werking en visie.

 

Opvoedingsproject

OPVOEDINGSPROJECT VZW SINT-GOEDELE BRUSSEL

De vzw Sint-Goedele Brussel bestuurt katholieke basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en kinderopvanglocaties alsook initiatieven voor buitenschoolse opvang, een dienst voor vóór- en naschoolse opvang, speelpleinen en Brede Scholen.

Onze instellingen willen kinderen, jongeren en cursisten de nodige kennis, vaardigheden, leer- en leefhoudingen aanbrengen waardoor de totale persoon ontplooiingskansen krijgt voor de wereld van vandaag en morgen. Hierbij wordt er naar gestreefd dat elk kind, jongere en cursist een positief zelfbeeld ontwikkelt door zoveel mogelijk succeservaringen te beleven. Wanneer nodig wordt hieraan bijzondere zorg besteed. Zo willen onze instellingen het welbevinden van elk kind, jongere en cursist realiseren. Dit opvoedingsproject concretiseert zich in de projecten van de verschillende instellingen.

Onze instellingen binnen de Brusselse gemeenschap

Onze instellingen situeren zich in de grootstedelijke context. De diversiteit, meertaligheid, dichtbevolktheid, sociale ongelijkheid, maatschappelijke kwetsbaarheid,… zorgt voor een grote maatschappelijke uitdaging.

Deze hebben een grote impact op het leven van kinderen, jongeren en cursisten. We trachten hen te wapenen met competenties en waarden om met deze uitdagingen te kunnen omgaan. Dit vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat.

We beschouwen diversiteit als een positief gegeven en een verrijking voor onze instellingen en scholen. We gaan dan ook uit van een respectvolle houding tegenover elke vorm van diversiteit onder onze kinderen, jongeren, cursisten en medewerkers.

In onze instellingen is het Nederlands de voertaal. De Brusselse meertalige omgeving vereist dat we volop inzetten op het stimuleren en versterken van het Nederlands. De thuistalen van onze kinderen, jongeren en cursisten willen we evenwel waarderen en benutten.

Naast deze uitdagingen hebben we aandacht voor de Brusselse rijkdom. Onze instellingen nemen heel wat initiatieven om de kansen die Brussel te bieden heeft ten volle te benutten. We willen de leer- en leefwereld van onze kinderen, jongeren en cursisten verbreden door hen nieuwe ervaringen en verrassende contexten aan te bieden. We stimuleren hierbij de samenwerking met buurtpartners en andere instellingen. Zo worden ze wereldburgers.

Onze instellingen als leefgemeenschap

Onze instellingen zijn vertrouwde plekken waar kinderen, jongeren en volwassenen (cursisten, ouders en medewerkers) samenleven, zich thuis voelen en ten volle de kans krijgen een aangename tijd te beleven. Ze leven samen met respect voor elkaars eigenheid, achtergrond en omgeving. Ze krijgen kansen om te ontdekken wie ze zijn, wat ze graag doen, wat ze belangrijk vinden en wat hun talenten zijn. We bieden ruimte om dit verder te ontplooien.

Onze instellingen staan mee in voor de opvoeding, het onderwijs en de vrije tijd van baby’s tot volwassenen. We bouwen bruggen over instellingen heen zodat kinderen, jongeren en cursisten kunnen genieten van een doorgaande lijn en een warme overdracht.

Ze krijgen kansen om te participeren, een eigen mening te formuleren en een kritische houding aan te nemen. Op deze wijze werken we emancipatorisch en leren we onze kinderen, jongeren en cursisten eigenaarschap op te nemen.

Ouders zijn in onze instellingen belangrijke partners in de opvoeding. We geven hen kansen en vragen engagement om betrokken te zijn en actief te participeren.

Onze professionele medewerkers hebben een maatschappelijke voorbeeldfunctie voor onze kinderen, jongeren en cursisten. Ze tonen betrokkenheid bij het leven van kinderen, jongeren en cursisten en zijn niet enkel betrokken bij het leerproces.

Onze instellingen als leergemeenschap

Onze leergemeenschap biedt een brede algemene vorming aan met een evenwicht tussen kennen en kunnen. Deze leidt tot bewuste, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leren en leven. We stimuleren onze kinderen, jongeren en cursisten dan ook om die competenties en waarden te verwerven die ze nodig hebben voor de steeds complexere wereld. Hiervoor dagen we hen uit tot een volgehouden inzet.

Wij willen als organisatie kwaliteit bieden dragen hier permanent zorg voor.

Hierbij streven we de totale vorming van elk individu na.

We hebben aandacht voor de unieke talenten van elk kind, jongere en cursist, en bieden zorg op maat.

We prikkelen kinderen en jongeren, ook tijdens vrije spelmomenten, impliciet tot leren.

We nemen steeds een professionele houding aan. Als deskundige begeleiders van het leerproces zorgen we voor een krachtige en uitdagende leeromgeving.

We streven ook naar deskundigheid, waarbij we aandacht hebben voor de professionele vorming door samenwerking, nascholing en begeleiding. Hierbij vormen we onze medewerkers o.a. ook in het omgaan met diversiteit en de andere maatschappelijke uitdagingen van de Brusselse context.

In onze brede aanpak bieden we nieuwe didactische werkvormen en leerstrategieën aan om de zelfstandigheid, het welbevinden, de betrokkenheid en het samen leren te bevorderen.

Onze instellingen als geloofsgemeenschap

Als katholieke kinderopvanglocatie en onderwijsinstelling willen we kinderen, jongeren en cursisten helpen opgroeien tot volwassenen met een evenwichtig verstands-, gevoels- en geloofsleven.

Onze scholen zijn katholieke dialoogscholen die gastvrij openstaan voor alle kinderen, jongeren, cursisten, ouders, personeelsleden en bestuurders van welke levensbeschouwelijke achtergrond ook. In deze tijd van levensbeschouwelijke veelheid nodigen we iedereen uit om in dialoog op zoek te gaan naar het mens- en medemens zijn. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken en te verdiepen. Doorheen de dialoog verrijkt de katholieke dialoogschool zichzelf en vernieuwt ze haar christelijke inspiratie in de actuele context.

Als opvoeders streven we ernaar levende getuigen te zijn van de waarden die Jezus ons voorleefde en die we kennen vanuit het evangelie. Onze bouwstenen daarbij zijn dienstbaarheid, solidariteit, vriendschap, vertrouwen, enthousiasme, vergevingsgezindheid, rechtvaardigheid, geduld, naastenliefde, eenvoud, eerlijkheid, openheid en geloof in de eigen persoon, de medemens en wat het menselijke overstijgt.

In vieringen, bezinningsmomenten en welzijnsacties willen we een gelovige gemeenschap vormen en dit beleven met iedereen die in respectvolle dialoog mee zoekt naar wat ons bindt.

We bouwen samen aan instellingen waarin kinderen, jongeren en cursisten zich geborgen en thuis voelen en openbloeien tot (jonge) mensen met vleugels voor hun toekomst!

Veiligheid & preventie

 Voor alle items m.b.t. de welzijnswet (veiligheid, preventie en bescherming op het werk) wordt de Raad van Bestuur geadviseerd door de coördinerend preventieadviseur en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). De opdrachten van een interne dienst zijn vervat in de zogenaamde welzijnswet.

Deze dienst wordt geleid door de coördinerend preventieadviseur, Tine Vandeven.

 

Privacybeleid

 Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1. Verantwoordelijken

Het organiserend bestuur vzw Sint – Goedele Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens.

Heb je vragen over dit document of de verwerking van gegevens, kan je die stellen via privacy@sint-goedele.brussels.

Meer informatie over gegevensbescherming en privacy kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

2. Verwerking van gegevens

2.1. Verwerking van je persoonsgegevens

De instelling is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Met verwerking van gegevens bedoelen we het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • wanneer wij je toestemming hebben gekregen,
 • voor de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst,
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen,
 • wanneer we daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

2.2. Doel van de verwerking

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om dat doel te realiseren. De doeleinden zijn:

 • rekrutering van kinderen en studenten;
 • administratie van kinderen en studenten;
 • begeleiding van kinderen en studenten;
 • evaluatie van kinderen en studenten;
 • administratie van de instelling en het beleid;
 • verdere ontwikkeling en verbetering van onze diensten en onze systemen;
 • uitvoering van studies en statistisch en analytisch onderzoek;
 • public relations en de organisatie van evenementen;
 • toezicht op ICT en communicatie;
 • camerabewaking.

2.3. Welke gegevens?

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (zoals geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • elektronische identificatiegegevens (zoals MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
 • privécontactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (zoals puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (zoals vorige instellingen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (zoals afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • gezinssamenstelling;
 • financiële bijzonderheden (zoals rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen we, als dit wettelijk is toegestaan, ontvangen van de vorige instelling waar je ingeschreven was.

2.4. Met wie delen we je gegevens?

Organisaties betrokken bij je verblijf in een kinderopvanglocatie :

 • Kind en Gezin;
 • Het bestuur van de vzw Sint – Goedele Brussel ontvangt je administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om subsidies en werkingsmiddelen te beheren;
 • Daarnaast is het mogelijk dat je gegevens gedeeld worden met een derde partij waarmee de kinderopvanglocatie samenwerkt. Het delen van deze gegevens gebeurt in principe via de directie of haar vervanger.

Organisaties betrokken bij je schoolloopbaan :

 • het ministerie van onderwijs is, via het Discimus-systeem van AGODI, een ontvanger van een deel van je leerlingengegevens. De inspectie en verificatie gebruiken deze gegevens om een aantal controles uit te oefenen;
 • de scholengroep ontvangt je administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om relevante gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien het jou begeleidt, bevoegd om relevante gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om relevante gegevens op te vragen;
 • elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om relevante gegevens op te vragen;
 • Daarnaast is het mogelijk dat je gegevens gedeeld worden met een derde partij waarmee de school samenwerkt. Het delen van deze gegevens gebeurt in principe via de schooldirectie of zijn vervanger.

Externe verwerkers

In de instelling worden de volgende platformen gebruikt bij de verwerking van gegevens van kinderen en studenten:

 • Informat (leerling- en personeelsbeheerprogramma)
 • Scoodle (leerlingbeheerprogramma)
 • Smartschool (leerlingbeheerprogramma)
 • Exact (boekhoudkundig programma)
 • D-care en Tactics (kind- en personeelsbeheerprogramma)
 • Electra (personeelsbeheerprogramma)
 • organisaties waarmee we samenwerken voor stageplaatsen, GWP en extra-murosactiviteiten, sportieve en culturele activiteiten.

Dergelijke verwerkers zullen alleen toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, en mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Ze zijn onderworpen aan de contractuele geheimhoudingsplicht, en moeten de nodige garanties bieden dat passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen worden om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

 

2.5. Verplicht delen van gegevens

Indien dit wettelijk vereist is, zullen wij je gegevens met de overheid of politie en/of justitie delen.

 

3. Rechten inzake privacy

Je mag steeds de volgende rechten uitoefenen. De instelling zal nagaan of de uitoefening van het recht relevant is en in de mate van het mogelijk eraan tegemoetkomen.

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens er van jou verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom de instelling die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die de instelling van jou heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: Wijzigingen aan je gegevens kunnen op jouw vraag gewijzigd worden. Gegevens zoals je adres indien je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op verwijderen van gegevens: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de instelling en voor zover wettelijk toegelaten, verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe instelling, dan faciliteert de instelling dit in de mate van het mogelijke;
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de rechtmatigheid van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.
 • In de instelling worden noch kinderen en studenten, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

4. Bewaren van je persoonsgegevens

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig en respecteren daarbij de wettelijke bewaartermijnen. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

We zorgen voor een beveiligde manier om je gegevens te bewaren om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, …).

 

5. Beeldmateriaal

5.1. Fotograferen/filmen

De instelling kan tijdens verschillende evenementen in de loop van het jaar foto’s en beeldopnames (laten) maken. We kunnen dat beeldmateriaal gebruiken voor onze communicatiekanalen (website, sociale media, …) of om onze publicaties te illustreren.

Gerichte foto’s of beeldopnames zullen enkel worden genomen als de instelling daarvoor over de uitdrukkelijke toestemming van de ouders beschikt.

Gerichte foto’s en beeldmateriaal zijn deze waarin

 • een individu herkenbaar en centraal wordt in beeld gebracht
 • één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht
 • geposeerd wordt.

Ook voor de kinderen en studenten geldt zowel in het gebouw, op het domein als tijdens activiteiten buiten de instelling de regel dat men anderen (bv. een leerkracht, een begeleider, een ander kind, een medestudent, …) enkel mag fotograferen of filmen wanneer zij daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming gaven.

5.2. Gebruik van het beeldmateriaal / publicatie

Uit een toestemming om gefilmd of gefotografeerd te worden volgt geenszins de toestemming dat dat beeldmateriaal ook mag gepubliceerd worden.

De instelling zal gericht beeldmateriaal alleen publiceren als zij daarvoor over de uitdrukkelijke toestemming van de ouders beschikt.

Indien je ouders hun keuze in de loop van het jaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de directeur of leidinggevende van de instelling, die hen een formulier ter ondertekening overhandigt.

Ook voor de kinderen en studenten geldt zowel in het gebouw, op het domein als tijdens activiteiten buiten de instelling de regel dat foto’s van anderen alleen mogen gepubliceerd worden als deze daartoe hun uitdrukkelijke toestemming gaven. Als deze toestemming wordt ingetrokken dient het gepubliceerde beeldmateriaal verwijderd te worden /offline worden gehaald.

 

Bestuur

 De Algemene Vergadering is paritair samengesteld uit een vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap, de directie, de ouders en het personeel.

De Algemene Vergadering benoemt veertien bestuurders die door de zeven Lokale Bestuurscomités voorgedragen zijn. Elk Lokaal Bestuurscomité draagt twee kandidaat-bestuurders voor waarvan minstens één behoort tot de ‘lokale gemeenschap’. Daarnaast benoemt de Algemene Vergadering minstens één en maximum vier gecoöpteerde leden voorgedragen door het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De veertien bestuurders en de gecoöpteerde leden vormen samen de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur zijn: Marijke Chielens, Astrid De Groeve, Kurt Gutschoven, Diane Lambrighs, Xavier Liénart, Hans Mariën, Agnes Pattyn, Daniël Poelman, Jean-Marie Sempels, Jeannine Van den Bempt, Marina Van den Broeck, Raf Van Den Storm, Patrick Vandewiele, Mathias Van Holm en Piet Van Speybroeck (voorzitter).

Voor de dagelijkse werking delegeert de Raad van Bestuur een aantal van haar bevoegdheden naar het Lokaal Bestuurscomité van de pedagogische eenheid. Het Lokaal Bestuurscomité is participatief samengesteld uit o.a. vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, van de ouders en van de personeelsleden.

De algemeen directeur is de afgevaardigde van het bestuur voor het dagelijks beleid. Hij is de inspirator, bezieler en manager van het bestuur.

Hij zit het Directiecomité voor en bereidt de bijeenkomsten voor van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Hij leidt de centrale personeelsformatie en begeleidt hen in hun functioneren.

Hij wordt administratief ondersteund door het directiesecretariaat dat geleid wordt door de managementassistent.

 

Algemene diensten

 De vzw Sint-Goedele Brussel groepeert 10 kinderopvanglocaties, 16 basisscholen, 4 secundaire scholen, 1 centrum voor volwassenenonderwijs en één initiatief voor buitenschoolse opvang op 34 campussen met ongeveer 1 500 medewerkers.

Voor de adequate, deskundige en efficiënte realisatie van de bestuurstaken heeft een organisatie van een dergelijke omvang baat bij een aantal ondersteunende diensten die gebundeld zijn in Algemene Diensten.

U kan de Algemene Diensten van de vzw Sint-Goedele Brussel best contacteren via Cristel De Mol van het Algemeen Directiesecretariaat op het telefoonnummer 02 520 05 72 of via cristeldemol@sint-goedele.be.

Het Algemeen Directiesecretariaat ondersteunt administratief de algemeen directeur en de andere beleidsmedewerkers.

Eén van de opdrachten van een school- en organiserend bestuur is het voeren van een gemeenschappelijk personeelsbeleid. Dit vereist op de eerste plaats een adequaat beheer van het personeelsbestand. De medewerkers van de Dienst Personeelsbeheer verwerken dan ook alle gegevens en staan in voor een vlotte communicatie met o.a. het Agentschap voor Onderwijsdiensten, Kind & Gezin en het sociaal secretariaat. Zij staan ook in voor alle andere documenten gelieerd aan het personeelsdossier. Voor de personeelsleden is er in elke instelling een aanspreekpunt aanwezig.

De medewerkers van de Dienst Financiën staan in voor de boekhoudkundige verwerking van de financiële verrichtingen van de verschillende instellingen en van het bestuur. Zij staan in voor alle noodzakelijke documenten in het kader van de (vzw-)wetgeving en brengen verslag en advies uit aan de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. De Lokale Bestuurcomités en de Raad van Bestuur blijven echter instaan voor het financieel beleid o.a. via de begroting. Voor de personeelsleden is er in elke instelling een aanspreekpunt aanwezig.

De medewerker van de Dienst Infrastructuur zorgt o.a. voor de administratieve voorbereiding en opvolging van de bouwdossiers, voor het geregeld onderhoud van de infrastructuur, voor de nutsvoorzieningen, voor de keuringen van de installaties,…

Voor de Dienst Preventie en Veiligheid verwijzen we naar het item Veiligheid & preventie.

 

Organogram

 

Organogram

 

In dit organogram vind je een overzicht van de Diensten en de naam van de coördinatoren. Daarnaast bevat dit organogram ook sectoren waarin de vzw Sint-Goedele Brussel werkzaam is.

 

Directiecomité

Het Directiecomité is samengesteld uit de directeuren van de 21 onderwijsinstellingen, de leidinggevenden van de 10 kinderopvanglocaties, de algemeen directeur, de coördinerend directeur basisonderwijs en de directeur kinderopvang.

Het Directiecomité staat in voor de coördinatie tussen de Lokale Bestuurscomités onderling en tussen de Raad van Bestuur en de Lokale Bestuurscomités. Het Directiecomité bereidt o.a. de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur voor en voert achteraf de beslissingen uit.