Privacybeleid vzw Sint - Goedele

 

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1. Verantwoordelijken

Het organiserend bestuur vzw Sint – Goedele Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens.

Heb je vragen over dit document of de verwerking van gegevens, kan je die stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie over gegevensbescherming en privacy kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

2. Verwerking van gegevens

2.1. Verwerking van je persoonsgegevens

De instelling is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Met verwerking van gegevens bedoelen we het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • wanneer wij je toestemming hebben gekregen,
 • voor de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst,
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen,
 • wanneer we daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.


2.2. Doel van de verwerking

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om dat doel te realiseren. De doeleinden zijn:

 • rekrutering van kinderen en studenten;
 • administratie van kinderen en studenten;
 • begeleiding van kinderen en studenten;
 • evaluatie van kinderen en studenten;
 • administratie van de instelling en het beleid;
 • verdere ontwikkeling en verbetering van onze diensten en onze systemen;
 • uitvoering van studies en statistisch en analytisch onderzoek;
 • public relations en de organisatie van evenementen;
 • toezicht op ICT en communicatie;
 • camerabewaking.


2.3. Welke gegevens?

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (zoals geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • elektronische identificatiegegevens (zoals MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
 • privécontactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (zoals puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (zoals vorige instellingen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (zoals afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • gezinssamenstelling;
 • financiële bijzonderheden (zoals rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen we, als dit wettelijk is toegestaan, ontvangen van de vorige instelling waar je ingeschreven was.


2.4. Met wie delen we je gegevens?

Organisaties betrokken bij je verblijf in een kinderopvanglocatie :

 • Kind en Gezin;
 • Het bestuur van de vzw Sint – Goedele Brussel ontvangt je administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om subsidies en werkingsmiddelen te beheren;
 • Daarnaast is het mogelijk dat je gegevens gedeeld worden met een derde partij waarmee de kinderopvanglocatie samenwerkt. Het delen van deze gegevens gebeurt in principe via de directie of haar vervanger.

Organisaties betrokken bij je schoolloopbaan :

 • het ministerie van onderwijs is, via het Discimus-systeem van AGODI, een ontvanger van een deel van je leerlingengegevens. De inspectie en verificatie gebruiken deze gegevens om een aantal controles uit te oefenen;
 • de scholengroep ontvangt je administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om relevante gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien het jou begeleidt, bevoegd om relevante gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om relevante gegevens op te vragen;
 • elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om relevante gegevens op te vragen;
 • Daarnaast is het mogelijk dat je gegevens gedeeld worden met een derde partij waarmee de school samenwerkt. Het delen van deze gegevens gebeurt in principe via de schooldirectie of zijn vervanger.

Externe verwerkers

In de instelling worden de volgende platformen gebruikt bij de verwerking van gegevens van kinderen en studenten:

 • Informat (leerling- en personeelsbeheerprogramma)
 • Scoodle (leerlingbeheerprogramma)
 • Smartschool (leerlingbeheerprogramma)
 • Exact (boekhoudkundig programma)
 • D-care en Tactics (kind- en personeelsbeheerprogramma)
 • Electra (personeelsbeheerprogramma)
 • organisaties waarmee we samenwerken voor stageplaatsen, GWP en extra-murosactiviteiten, sportieve en culturele activiteiten.

Dergelijke verwerkers zullen alleen toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, en mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Ze zijn onderworpen aan de contractuele geheimhoudingsplicht, en moeten de nodige garanties bieden dat passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen worden om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

 

2.5. Verplicht delen van gegevens

Indien dit wettelijk vereist is, zullen wij je gegevens met de overheid of politie en/of justitie delen.

 

3. Rechten inzake privacy

Je mag steeds de volgende rechten uitoefenen. De instelling zal nagaan of de uitoefening van het recht relevant is en in de mate van het mogelijk eraan tegemoetkomen.

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens er van jou verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom de instelling die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die de instelling van jou heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: Wijzigingen aan je gegevens kunnen op jouw vraag gewijzigd worden. Gegevens zoals je adres indien je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op verwijderen van gegevens: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de instelling en voor zover wettelijk toegelaten, verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe instelling, dan faciliteert de instelling dit in de mate van het mogelijke;
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de rechtmatigheid van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men jou voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.
 • In de instelling worden noch kinderen en studenten, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

4. Bewaren van je persoonsgegevens

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig en respecteren daarbij de wettelijke bewaartermijnen. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

We zorgen voor een beveiligde manier om je gegevens te bewaren om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, ...).

 

5. Beeldmateriaal

5.1. Fotograferen/filmen

De instelling kan tijdens verschillende evenementen in de loop van het jaar foto’s en beeldopnames (laten) maken. We kunnen dat beeldmateriaal gebruiken voor onze communicatiekanalen (website, sociale media, ...) of om onze publicaties te illustreren.

Gerichte foto’s of beeldopnames zullen enkel worden genomen als de instelling daarvoor over de uitdrukkelijke toestemming van de ouders beschikt.

Gerichte foto’s en beeldmateriaal zijn deze waarin

 • een individu herkenbaar en centraal wordt in beeld gebracht
 • één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht
 • geposeerd wordt.

Ook voor de kinderen en studenten geldt zowel in het gebouw, op het domein als tijdens activiteiten buiten de instelling de regel dat men anderen (bv. een leerkracht, een begeleider, een ander kind, een medestudent, …) enkel mag fotograferen of filmen wanneer zij daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming gaven.


5.2. Gebruik van het beeldmateriaal / publicatie

Uit een toestemming om gefilmd of gefotografeerd te worden volgt geenszins de toestemming dat dat beeldmateriaal ook mag gepubliceerd worden.

De instelling zal gericht beeldmateriaal alleen publiceren als zij daarvoor over de uitdrukkelijke toestemming van de ouders beschikt.

Indien je ouders hun keuze in de loop van het jaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de directeur of leidinggevende van de instelling, die hen een formulier ter ondertekening overhandigt.

Ook voor de kinderen en studenten geldt zowel in het gebouw, op het domein als tijdens activiteiten buiten de instelling de regel dat foto’s van anderen alleen mogen gepubliceerd worden als deze daartoe hun uitdrukkelijke toestemming gaven. Als deze toestemming wordt ingetrokken dient het gepubliceerde beeldmateriaal verwijderd te worden /offline worden gehaald.