Beroep aantekenen (basisonderwijs)

Ben je het niet eens met de beslissing van de klassenraad als die beslist om je kind geen getuigschrift basisonderwijs te geven, dan kan je daartegen beroep aantekenen. In het schoolreglement staat de precieze procedure die je in detail moet volgen. Hier lijsten we de grote lijnen al eens op.

Opgelet: dit overzicht vervangt het schoolreglement niet!

3 mensen rond een wetboek met een hamer - https://storyset.com/work" Work illustrations by Storyset

Hoe verloopt het?

1. De klassenraad

De klassenraad is officieel bevoegd om te beslissen over het behalen van een getuigschrift basisonderwijs  Deze vergadering van de leerkrachten die bij de opleiding van de leerling betrokken zijn, wordt voorgezeten door de directie of de afgevaardigde van de directie.

De  klassenraad beslist pas na grondig overleg en meestal aanvaarden de ouders van de leerling dan ook het oordeel van de klassenraad.

Als een leerling het getuigschrift basisonderwijs niet krijgt, dan gebeurt het soms dat de ouders zich niet bij de beslissing van de klassenraad willen neerleggen. Dan kunnen ze die beslissing aanvechten.

2. Overleg

De ouders vragen een persoonlijk overleg aan met de voorzitter van de delibererende klassenraad (de directie of de afgevaardigde van de directie). Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact.
De ouders moeten dit gesprek schriftelijk aanvragen (bv. via mail). Dat moet bovendien ten laatste de derde werkdag (werkdagen zijn alle dagen behalve zaterdag, zondag, officiële feestdagen en 11 juli) na de dag waarop de evaluatiebeslissing fysiek werd overhandigd, gebeuren.
Opgelet: als het overleg na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kan de school niet meer op de vraag naar een persoonlijk gesprek ingaan. De beslissing van de klassenraad kan dan niet meer gewijzigd of aangevochten worden.

Daarop volgt een uitnodiging voor een persoonlijk overleg . Dat overleg gaat door ten laatste op de zesde werkdag na de dag waarop de evaluatiebeslissing werd uitgedeeld. Tijdens dat gesprek zal de voorzitter van de  klassenraad, aan de hand van het leerlingendossier, uitleggen waarom en op basis van welke gegevens de klassenraad tot een beslissing is gekomen. De ouders kunnen daarop hun bezwaren geven.

Het resultaat van het overleg kan zijn:

1. De ouders worden er aan de hand van het dossier van overtuigd dat de genomen beslissing gegrond is: de betwisting wordt ingetrokken.

2. De directeur is van oordeel dat de aangebrachte bezwaren geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen. Als de ouders dit niet aanvaarden, blijft de betwisting bestaan.

3. De directeur is van oordeel dat de aangevoerde argumenten best opnieuw aan de klassenraad worden voorgelegd. De directeur deelt schriftelijk aan de ouders mee dat de klassenraad zo spoedig mogelijk zal samenkomen en ze schriftelijk op de hoogte gebracht zullen worden van het resultaat van de klassenraad. De klassenraad beluistert de argumenten die ingebracht werden door de ouders en neemt opnieuw een beslissing.

Het resultaat van de klassenraad wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders. Dat gebeurt met een aangetekend schrijven. Als de ouders het resultaat niet aanvaarden, blijft de betwisting bestaan.

Wat het resultaat van het overleg ook is, het wordt aangetekend aan de ouders verstuurd.

Als de ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad (a) of met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad (b), dan blijft de betwisting bestaan.

Ter info: een aangetekende brief wordt geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na verzending. De poststempel geldt daarbij als bewijs. Of de brief in de realiteit vroeger of later aankomt of wordt afgehaald, doet er daarbij niet toe. De termijn begint te lopen de dag na deze derde werkdag.

3. Schoolbestuur

Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan, dan kunnen de ouders nu beroep aantekenen bij het schoolbestuur. Dat doen ze met een aangetekende brief die gericht is aan:

Het schoolbestuur – beroepscommissie
vzw Sint-Goedele Brussel
Verheydenstraat 39
1070 Anderlecht

Die brief moet ten laatste de derde werkdag verstuurd worden nadat aan de ouders:

  • ofwel het resultaat is meegedeeld van het overleg met de voorzitter van de klassenraad als die heeft beslist de klassenraad niet opnieuw samen te roepen (a);
  • ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad waarbij de ouders niet akkoord gaan met de beslissing van de nieuwe klassenraad (b).
Ter info: ook nu geldt weer dat een aangetekende brief wordt geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na verzending. De poststempel geldt daarbij als bewijs. Of de brief in de realiteit vroeger of later aankomt of wordt afgehaald, doet er daarbij niet toe. De termijn begint te lopen de dag na deze derde werkdag.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het beroep is binnen de termijn van drie dagen verstuurd;
  • het beroep is per aangetekende brief verzonden;
  • het beroep geeft de redenen aan waarom de ouders de beslissing van de klassenraad betwisten;
  • het beroep is gedateerd en ondertekend.

Opgelet: als het beroep niet aan al deze voorwaarden voldoet, zal het schoolbestuur het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat de commissie het beroep dan niet zal kunnen behandelen.

4. Beroepscommissie

Als het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur een beroepscommissie samenstellen. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de bezwaren van de ouders grondig zal onderzoeken. In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. De voorzit.s.ter is sowieso niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.

De beroepscommissie zal de ouders uitnodigen voor een gesprek. De ouders kunnen zich tijdens dat gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is alleen mogelijk om een gesprek te verzetten bij een gewettigde reden of overmacht.

In de brief met de uitnodiging zal ook staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Dit blijven tijdens de hele verdere procedure dezelfde mensen, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om iemand te laten vervangen.

De beroepscommissie luistert naar het standpunt van de school en naar de argumenten van de ouders. Daarop nemen de leden een beslissing. Daarbij streven ze naar een consensus onder de leden. Als het toch tot een stemming komt, heeft de groep van externe mensen evenveel stemmen als zij die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn. De voorzit.s.ter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft de stem van de voorzit.s.ter (die niet aan het schoolbestuur verbonden is) de doorslag.

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

De voorzit.s.ter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan de ouders meedelen.

Laat iets van je horen …

Heb je een vraag? Wil je informatie over een van onze kinderdagverblijven of scholen?
Of wil je een fijn verhaal delen over iets wat jij in een van onze instellingen hebt meegemaakt?

+32 (0)2-520.05.72