Voor- & Naschoolse Opvang 

Omdat de openingsuren van de school niet altijd overeenkomen met de momenten waarop jij op je job verwacht wordt, heb je soms nood aan ochtend- middag of avondopvang voor je kinderen. Wij zien ze graag komen in onze Voor- en Naschoolse Opvang (VNO).

 

Game illustrations by Storyset - https://storyset.com/game

Wat meer info

Net als voor jou, komen jouw kinderen voor ons op de eerste plaats. Daarom zetten onze kindbegeleid(st)ers zich elke dag ten volle in om hen ook voor en na de schooltijd een fijne en kwaliteitsvolle opvang te geven.

Op deze pagina willen we je graag laten weten hoe we dat gaan doen.

Onze regio-verantwoordelijken

Dit zijn de namen en contactgegevens van onze regio-verantwoordelijken. Naast hun naam vind je steeds welke scholen ze begeleiden.

Mariam Boufouch – 0499 05 56 47 De Groene School, Sint-Pieter Sint-Guido, Tienerschool

Filippo Bordonaro – 0493 33 37 66 – Sint-Lutgardis, Sint-Martinus, Heilig-Hartcollege

Yousra Ben Haddou – 0498 52 75 83 – Sint-Pieterscollege Leopold, Sint-Michielsschool

Samia Hajji – 0496 81 93 77 – Sint-Jozefscollege, Lutgardis

Merve Cüçük0492 46 19 96De Zenne

Anthony Van Driessche – 0477 86 04 88 – Heilighartschool, Campus Kompas

De coördinatrice

Najlah Belfassi – 02-520.05.72 – vno@sint-goedele.brussels

Veel gestelde vragen

Wanneer is er opvang?

We voorzien opvang op elke schooldag. In de vakanties, op feestdagen, op pedagogische studiedagen en op facultatieve vrije dagen is er geen opvang.

Opgelet: niet elke school voorziet zowel ochtend-, middag-, avond- als woensdagopvang. Het precieze aanbod van uw school vindt u terug in het huishoudelijk reglement.

De ochtendopvang eindigt een kwartier voor de school begint en start een uur voordien. Het kwartier tussen het einde van de ochtendopvang en het begin van de lessen, wordt er gratis opvang voor alle kinderen voorzien door de school zelf.

Ook tijdens de middagpauze van de school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zorgen we voor toezicht. Als u daar geen gebruik van wil maken, dan moet u uw kind tijdens de middagpauze komen halen.

Op woensdagnamiddag is er de hele namiddag opvang voorzien. Deze opvang begint een kwartier nadat de school eindigt en stopt vijf uur later. Het kwartier tussen het einde van de lessen en het begin van de woensdagnamiddagopvang is gratis.

De avondopvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag start een kwartier nadat de school eindigt en stopt twee uur later. Ook dan is het kwartier tussen het einde van de lessen en het begin van de avondopvang.

Is er opvang op lesvrije dagen?

We voorzien opvang op elke schooldag. In de vakanties, op feestdagen, op pedagogische studiedagen en op facultatieve vrije dagen is er in principe dus geen opvang.

Hoeveel kost de opvang?

Voor de ochtend-, middag-, avond- en woensdagnamiddagopvang wordt er gewerkt met jaarabonnementen. Dit abonnement wordt in 10 keer betaald. Elke maand ontvangt u de factuur voor de volgende maand. Aangezien het over een abonnement gaat, is er geen verschil in prijs mocht uw kind bv. maar een halfuur van de ochtendopvang gebruik maken ipv het volledige uur; of mocht uw kind bv. maar 3 avonden per week naar de avondopvang gaan ipv 4 keer. De vakanties, feestdagen, pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen waarop er geen opvang is, zijn verrekend in de prijs van het jaarabonnement en geven dus geen aanleiding tot kortingen.

Voor de woensdagnamiddagopvang is er de keuze tussen twee abonnementen. Ofwel kiest u voor het abonnement ‘halve middag’ waarbij uw kind elke woensdagnamiddag 2,5 uur van opvang kan genieten. Of u gaat voor het abonnement ‘hele middag’ waarbij uw kind tot 5 uur per woensdagnamiddag van opvang kan ophalen.

Opgelet: als u niet op tijd betaalt, kan uw kind die maand niet naar de opvang komen.

Voor het schooljaar 2023-2024 is de abonnementsprijs per maand (in EUR): 

Standaard Verminderd Sociaal Sociaal-Verminderd
Ochtend 28,03 25,03 18,75 15,56
Middag 23,76 21,17 12,67 10,66
Avond (2 uur) 44,35 39,60 29,66 24,77
Avond (2,5 uur – enkel Heilig Hartschool) 55,44 49,50 37,08 30,96
Woensdag (halve middag / 2,5 uur) 19,80 17,64 13,28 11,09
Woensdag (hele middag / 5 uur) 31,68 28,33 21,20 17,82

Als u uitzonderlijk van de opvang gebruik wil maken, dan kan dat ook. Voor deze occasionele opvang wordt er gewerkt met beurtenkaarten. Een kaart met 20 beurten kost 55 EUR. Elke beurt komt overeen met een begonnen uur.

Per factuur wordt een dossierbeheer- en administratieve kost van 2,50 EUR aangerekend. Daarmee worden niet enkel de kosten betaald die we maken voor het versturen en bezorgen van de brieven en documenten maar ook de medewerkers van de ondersteunende diensten die zich bezig houden met het opmaken van de dossiers, het opvolgen en verwerken van de facturen of het coördineren van de medewerkers. Alle andere brieven en documenten worden u gratis overgemaakt.  

Wanneer heb ik recht op het sociaal tarief?

U hebt recht op het sociaal tarief of het sociaal-verminderd tarief als u een bewijs van schooltoelage of verhoogde tegemoetkoming door de Vlaamse Gemeenschap kan voorleggen.

Opgelet: U moet wel eerst de bewijsstukken binnenbrengen voor we u dit tarief kunnen toekennen.

  • U krijgt daar gedurende de maand september de tijd voor. Als u de bewijsstukken binnenbrengt voor eind september, dan geldt het sociaal tarief vanaf de eerste dag. Als u de bewijsstukken pas later binnenbrengt, dan geldt het sociaal tarief vanaf de maand volgend op de maand waarin u de bewijstukken hebt binnengebracht.
  • Voor kinderen die pas in de loop van het schooljaar instromen, gebruiken we een gelijkaardige manier van werken waarbij ze dus de eerste maand dat ze naar school komen de tijd krijgen om de nodige bewijsstukken binnen te brengen.

Bijvoorbeeld: een kind komt naar een van onze scholen vanaf de maand maart. Als de bewijsstukken ons bereiken voor de maand april begint, dan geldt het sociaal tarief meteen vanaf de maand maart. Worden de bewijsstukken pas in mei binnengebracht, dan zal het sociaal tarief pas gelden vanaf de maand juni.

Wanneer heb ik recht op het verminderd tarief?

Als u abonnementen koopt voor meerdere kinderen uit uw gezin, dan hebt u recht op een verminderd tarief. Dat wordt dan toegepast op alle abonnementen voor uw gezin.

Waarom moet er ook voor de middagopvang betaald worden?

Een schooldag bestaat uit eigenlijk uit twee halve dagen. Ook leerkrachten hebben recht op een middagpauze. Ze springen dan wel bij voor het toezicht op de leerlingen maar dat kan niet voor de hele pauze. Om de kinderen dan toch veilig te laten eten en spelen, doen we beroep op betaalde toezichters. We krijgen daar geen steun van de overheid voor en dus moeten we die kosten doorrekenen.

Waarom werken jullie met abonnementen?

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, hebben we gekozen voor een abonnementsformule. Anders zouden onze medewerksters elke dag moeten noteren welke kinderen op welk moment komen en zou de factuur die we aan de ouders moeten bezorgen elke maand anders zijn. Er zijn echter meer dan 4000 kinderen die gebruik maken van de Voor- en Naschoolse Opvang: het bijhouden van die aanwezigheden en het telkens aanpassen van de facturen zou dus een heel groot werk zijn. Dat zou ons bovendien verplichten extra mensen in te zetten, met alle kosten vandien. 

Omdat we de kosten zo laag mogelijk proberen te houden, willen we dat liever niet doen. Vandaar dat we voor het abonnementssysteem gekozen hebben: zo kunnen we een aantal zaken stroomlijnen, wat de kosten drukt en dat is in het voordeel van iedereen.

Als u uitzonderlijk van de opvang gebruik wil maken, dan kan dat ook. Voor deze occasionele opvang wordt er gewerkt met beurtenkaarten. Een kaart met 20 beurten kost 50 EUR. Elke beurt komt overeen met een begonnen uur.

Het is echter zo dat het snel voordeliger is om een abonnement te nemen. Als je twijfelt, vraag dan zeker advies aan de regioverantwoordelijke voor je school.

Waarom worden de administratiekosten per kind en niet per gezin gerekend?

Per maand wordt een dossierbeheer- en administratieve kost van 2,50 EUR aangerekend. Daarmee worden niet enkel de kosten betaald die we maken voor het versturen en bezorgen van de brieven en documenten maar ook de medewerkers van de ondersteunende diensten die zich bezig houden met het opmaken van de dossiers, het opvolgen en verwerken van de facturen of het coördineren van de medewerkers.

Omdat niet elk kind uit een gezin automatisch dezelfde abonnementen neemt, moeten we per kind een dossier opmaken. Daarom worden deze kosten dus per kind aangerekend en niet per gezin.

Kan ik het abonnement tijdens het schooljaar stopzetten?

Een jaarabonnement kan enkel stopgezet worden door ten laatste een maand op voorhand een mail te sturen naar vno@sint-goedele.brussels met daarin de vraag tot stopzetting. U krijgt steeds een bevestiging van ontvangst van uw mail. Als u geen bevestiging van ontvangst van uw mail ontvangt, neem dan contact met de regioverantwoordelijke of met de coördinator van de Dienst Voor- en Naschoolse Opvang.

Het abonnement wordt dan stopgezet op de eerste van de daaropvolgende maand.

Bijvoorbeeld: iemand stuurt op 12 maart een vraag tot stopzetting, dan wordt het abonnement stopgezet vanaf 1 mei (12 maart + 1 maand = 12 april en dan stopzetting bij het begin van de daaropvolgende maand).

Er worden geen verrekeningen uitgevoerd (op basis van het reëel aantal opgenomen uren bv.).

Kunnen de abonnementsprijzen tijdens het schooljaar stijgen?

Vanaf het schooljaar 2023-24 geldt:

de abonnementsprijzen kunnen tijdens het schooljaar aangepast worden als de gezondheidsindex sterk zou stijgen. Die stijging heeft namelijk een impact op de lonen die wij aan onze kindbegeleid(st)ers moeten uitbetalen.

Als er een prijsstijging zou doorgevoerd kunnen worden, dan wordt eerst de vraag gesteld aan het bestuursorgaan van de vzw Sint-Goedele Brussel of dat echt nodig is. Als het bestuursorgaan beslist van de prijzen inderdaad te laten stijgen, dan zal de nieuwe prijs berekend worden volgens de formule: nieuwe prijs  = (huidige prijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. We gebruiken daarbij de gezondheidsindex van de maand augustus 2023 als aanvangsindexcijfer.

Deze prijsverhoging zal enkel gelden voor de maanden die volgen op de beslissing van het bestuursorgaan. De ouders worden vanzelfsprekend vooraf en duidelijk verwittigd. Op dat moment kunnen ouders ook beslissen om hun keuze over hoeveel ze van de opvang gebruik wensen te maken, te herzien zonder dat dit extra kosten oplevert.

Ik heb onverwacht opvang nodig voor mijn kind maar ik heb geen abonnement.

Als uw kind onverwacht gebruik zal maken van de ochtend-, middag en/of avondopvang moet u zo snel mogelijk en voor het begin van de opvang de regioverantwoordelijke van de opvang op de school van uw kind verwittigen (de gegevens van de regio-verantwoordelijken staan verder op deze pagina). U betaalt dan het uurtarief van de beurtenkaart.

Opgelet: als u niet op tijd verwittigt, wordt u 5 EUR per begonnen kwartier aangerekend.

Wat moet ik doen als ik merk dat ik mijn kind niet op tijd kan komen ophalen?

Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat u merkt dat u iets te laat zal zijn om uw kind op te halen. U moet dan meteen en vóór het einduur van de opvang de regioverantwoordelijke verwittigen. Voor de extra tijd betaalt u 5 EUR per begonnen kwartier.

Herhaaldelijk te laat komen, kan ervoor zorgen dat we uw kind moeten uitsluiten van de voor- en naschoolse opvang. Als we u na sluitingsuur niet kunnen bereiken, zullen we uw kind aan de lokale politie toevertrouwen.

Wat als de school onverwacht geen opvang kan of mag aanbieden?

Als er onvoorzien geen opvang kan aangeboden worden (zie bv. de paaspauze door Covid) dan zal dit verrekend worden à rato van het aantal uur opvang dat uw kind niet kon gebruiken. Die korting wordt verrekend op het einde van het kalenderjaar of van het schooljaar. Tot zolang betaalt u de normale abonnementsprijs.

De vakanties, feestdagen, studiedagen en facultatieve vrije dagen waarop er geen opvang is, zijn verrekend in de prijs van het jaarabonnement en geven geen aanleiding tot kortingen.

Ik ben gescheiden. Kan de factuur gesplitst worden?

We kunnen helaas niet ingaan op de vraag om de factuur of het abonnement te splitsen. Zolang de bijdrage niet volledig betaald is, blijven beide ouders samen het volledige resterend gedeelte verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar maakten.

Ouders zijn trouwens, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de bijdrage. Dat betekent dat we elk van beide ouders kunnen aanspreken om de volledige ouderbijdrage te betalen.

Uitzondering: als er een gerechtelijke beslissing is genomen over de verdeling van de kosten, dan zullen wij die respecteren. De officiële bewijsstukken van deze beslissing moeten dan wel op voorhand aan de regioverantwoordelijke worden gegeven.

Is mijn kind verzekerd tijdens de opvang?

We hebben de volgende verzekeringen afgesloten:

Polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
De BA-polis dekt de materiële en lichamelijke schade die kinderen door hun fout aan derden toebrengen. De schade die kinderen toebrengen aan elkaars kledij of materiaal (bv scheuren van elkaars kledij, brilschade, …) is niet verzekerd door deze polis. De familiale verzekering zal hiervoor aangesproken moeten worden.

Het moedwillig beschadigen van materiaal, uitrusting en infrastructuur van de vzw Sint-Goedele Brussel door een kind zal verhaald worden op de ouders.

Polis medische kosten:
De polis dekt de medische kosten van letsels die de kinderen oplopen tijdens de opvanguren. Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvang zijn de kosten voor de behandeling niet gedekt door deze verzekering.

Krijg ik een fiscaal attest voor de opvangkosten?

Als uw kind jonger is dan 12 jaar, krijgt u voor de opvang tijdens het afgelopen kalenderjaar, in de loop van de maand mei van het daaropvolgend kalenderjaar een fiscaal attest toegestuurd. Dit attest kan u toevoegen aan uw belastingaangifte als bewijs voor de kosten die gemaakt werden voor kinderopvang.

Enkel bedragen die betrekking hebben op opvang worden vermeld (dus geen boetes en / of administratieve kosten).

De fiscale attesten worden verzonden naar de ouder die het kind ten laste heeft via het e-mailadres dat u vermeld hebt op het inschrijvingsformulier.

Opgelet: alleen als de factuur betaald is, krijgt u een fiscaal attest. We geven geen fiscaal attest voor bedragen die nog openstaan. 

Wat gebeurt er als ik de factuur niet betaal of niet kan betalen?

Als u uw factuur niet betaald, sturen we u eerst enkele herinneringen. Het kan altijd gebeuren dat u de betaling per ongeluk vergeten bent of dat een factuur eens verkeerd is terechtgekomen.

Als u na die herinneringen nog steeds niet betaalt, dan sturen we uw dossier door naar een incassobureau dat u dan zal aanmanen om te betalen.
Intussen zal uw kind ook geen gebruik meer kunnen maken van de opvang.

Om te vermijden dat het zover moet komen, kan u steeds contact opnemen met de regioverantwoordelijke als u problemen ondervindt met het betalen van het abonnement. Zo kunnen we dan misschien een afbetalingsplan op maat uitwerken. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Vergeet niet dat ook het OCMW u misschien kan helpen bij het betalen van de opvangkosten. Aarzel niet om ze om hulp te vragen

Opgelet: alleen als de factuur betaald is, krijgt u een fiscaal attest. We geven geen fiscaal attest voor bedragen die nog openstaan.

Wat moet ik doen als ik mijn kind zelf niet kan komen halen?

Wij mogen uw kind niet zomaar meegeven aan andere personen. Alleen als u de regioverantwoordelijke hiervan op voorhand persoonlijk of schriftelijk op de hoogte hebt gebracht, kan dit gebeuren.

Mag mijn kind de opvang alleen verlaten?

Als uw kind zelfstandig de opvang mag verlaten (om naar huis of een buitenschoolse activiteit te gaan), moet u hiervoor vooraf een schriftelijke toestemming geven aan de regioverantwoordelijke.

Kunnen jullie medicijnen toedienen aan mijn kind?

In principe wordt er in de opvang geen medicatie toegediend. We vragen u dan ook uw arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ‘s morgens en ‘s avonds door u zelf kan worden toegediend.

In sommige gevallen zal uw kind toch tijdens het opvangmoment medicatie moeten nemen. In dat geval kan u uitzonderlijk toch medicatie meebrengen. Dit kan echter enkel op medisch voorschrift en mits uw schriftelijke toestemming. U kunt daarvoor een formulier vragen aan de regioverantwoordelijke.

Opgelet: dit formulier moet op voorhand ingevuld zijn anders kunnen wij de medicijnen niet toedienen!  

Wanneer medicatie toegediend moet worden, moet op de fles/flacon/ tube of andere verpakking door de apotheker of arts duidelijk het volgende vermeld worden:
– naam van de inhoud;
– naam van de dokter/apotheker;
– naam van het kind;
– datum van aflevering en vervaldatum;
– dosering en wijze van toediening, duur van behandeling en tijdstip van toediening;
– wijze van bewaren.

Er wordt geen medicatie zonder doktersvoorschrift en schriftelijke toestemming van de ouders toegediend, ook niet als het gaat over homeopathische geneesmiddelen.

Moet mijn kind tijdens de opvang altijd Nederlands spreken?

In de Voor- en Naschoolse Opvang stimuleren we het gebruik van het Nederlands bij de kinderen op een speelse wijze. Door te spelen in het Nederlands leren ze de taal beter te beheersen. We moedigen kinderen dus actief aan om Nederlands te spreken met hun vrienden in de opvang maar ze worden niet gestraft als ze af en toe eens een andere taal gebruiken.

Het Nederlands is binnen ons Nederlandstalig onderwijs wel de eerste voertaal, zowel tussen kinderen onderling, als tussen kinderen, begeleiders en ouders.

Wat moet ik doen als mijn kind niet meer naar de opvang mag komen?

Als een kind of een ouder de goede werking van de opvang herhaaldelijk verstoort, waardoor de veiligheid van het kind zelf of van andere kinderen in gevaar komt, zal een regioverantwoordelijke of de coördinator van de Dienst Voor- en Naschoolse Opvang met de ouders in gesprek gaan om samen een oplossing te zoeken.

De vzw Sint-Goedele Brussel kan de opvang eenzijdig tijdelijk schorsen of definitief beëindigen als u of uw kind na herhaalde (schriftelijke) verwittigingen het huishoudelijk reglement weigert na te leven.

Alleen de coördinerend directrice Kinderopvang en / of de algemeen directeur van de vzw Sint-Goedele Brussel kunnen de opvang definitief beëindigen. De schorsings- of uitsluitingsbrief vermeldt de reden en ingangsdatum van de tijdelijke schorsing of definitieve uitsluiting.

Tegen de tijdelijke schorsing is geen beroep mogelijk, tegen de definitieve uitsluiting wel.

Het beroep schort de uitsluiting niet op.

De beroepsprocedure verloopt als volgt:

    • Met een aangetekende brief dienen de ouders een beroep in bij de voorzitter van de raad van bestuur. U doet dit door de brief te richten aan: vzw Sint-Goedele Brussel, t.a.v. de voorzitter van het bestuursorgaan, Verheydenstraat 39, 1090 Anderlecht.
    • Het beroep moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde werkdag nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting werd medegedeeld en vermeldt de reden waarom u de uitsluiting betwist.
    • Het bestuursorgaan zal u uitnodigen voor een gesprek na ontvangst van uw beroep.Het bestuursorgaan bevestigt of vernietigt daarna de definitieve uitsluiting.

    Een kind dat door de schooldirecteur tijdelijk geschorst of definitief uitgesloten is, is ook tijdelijk geschorst of definitief uitgesloten voor de opvang verzorgd door de Dienst Voor- en Naschoolse Opvang van de vzw Sint-Goedele Brussel.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben of als ik klachten heb?

We nodigen u uit om bedenkingen of klachten onmiddellijk te bespreken met de regioverantwoordelijke of contact op te nemen met een coördinator van de Dienst. Samen proberen we dan een oplossing te vinden.

U kan uw klacht ook altijd per mail bezorgen aan de coördinator van de Dienst Voor- en Naschoolse Opvang via vno@sint-goedele.brussels.

Huishoudelijk Reglement

Goede afspraken maken goede vrienden en dus hebben we de afspraken over de Voor- en Naschoolse Opvang vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. In dat reglement vind je ook heel wat info over tarieven, openingsuren, telefoonnummers en mailadressen, … Lees het dus maar goed na. Omdat sommige zaken (denk maar aan de begin- en einduren) per school kunnen verschillen, vind je hier een reglement per school. Klik op de knoppen hieronder om ze te lezen.

Word vandaag nog vrijwilliger

Voor de voor- en naschoolse opvang in onze scholen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen inspringen.

Kom je meehelpen? Dan betalen we je graag een vrijwilligersvergoeding. 

 

IK DOE MEE

Vacatures

Dit zijn onze meest recente vacatures voor de Kinderopvang en de IBO’s. Niet gevonden wat je zocht? Ga dan zeker eens kijken op onze ‘Jobs’-pagina.

Laat iets van je horen …

Heb je een vraag? Wil je informatie over een van onze kinderdagverblijven of scholen?
Of wil je een fijn verhaal delen over iets wat jij in een van onze instellingen hebt meegemaakt?

+32 (0)2-520.05.72