Suggestie aanpak

Zo kan je een mogelijk gesprek aanpakken:

Preventief

Als ouders je ‘preventief’ aanspreken (omdat ze denken dat zoiets zou kunnen gebeuren).

1. Waarderen dat ze je aanspreken

  • Luister naar hun bezorgdheden
  • Bedank hen voor hun betrokkenheid en het delen van hun zorgen.

2. Identiteit van de school:

  • Leg uit dat de school onderdeel is van de vzw Sint-Goedele Brussel die katholiek geïnspireerd onderwijs aanbiedt, gebaseerd op de waarden van Jezus van Nazareth.
  • Zeg dat we ook een katholieke dialoogschool zijn en dus, vertrekkend vanuit onze identiteit, openstaan voor alle kinderen, jongeren, cursisten, ouders, personeelsleden en bestuurders, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.
  • Geef mee dat, ook als sommige medewerkers een ander geloof of levensbeschouwelijke overtuiging zouden hebben, ze zich bij hun aanwerving wel akkoord hebben verklaard om volgens ons katholiek pedagogisch project les te geven.
  • Benadruk dat het onze medewerkers of leerlingen niet toegelaten is of hun levensbeschouwelijke overtuiging of religie actief op te dringen aan een andere medewerker of leerling (ook niet het katholieke geloof). Dat geldt ook voor de manier waarop zij zelf hun geloof beleven of veruiterlijken (niet eisen dat een katholieke jongen een kruisje zou dragen, niet zeggen dat iemand geen goede moslim is omdat ze geen hoofddoek draagt, …).

3. Zeggen dat, als ze later nog vragen of twijfels hebben, ze steeds bij je terecht kunnen.

Concrete voorbeelden

Als ouders concrete voorbeelden hebben van dergelijk gedrag door medewerkers of andere leerlingen.

1. Waarderen dat ze je aanspreken

  • Luister naar hun bezorgdheden
  • Bedank hen voor hun betrokkenheid en het delen van hun zorgen.

2. Duidelijk maken dat, als dit zou kloppen, dit tegen het schoolbeleid indruist en zeggen dat je de zaak verder zal onderzoeken.

3. Zoek bevestiging / ontkenning van wat de ouders beweren.

In het geval medewerkers / leerlingen inderdaad proberen anderen actief te bekeren (proselitisme) of dat ze hen onder druk zetten om bv. bepaalde kledingsvoorschriften te volgen, dan ga je als directie een gesprek aan met de betrokken personen en maak je duidelijk dat dit ingaat tegen het pedagogische project van de school. Je vraagt hen dit te respecteren en hun (bekerings)gedrag dus te stoppen.

Maak als het gaat over personeelsleden altijd een verslag van dit soort gesprekken en laat dat door de betrokkenen ondertekenen. Ook bij leerlingen zorg je best voor een geschreven spoor van de afspraken.

Merk je dat dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft, dan kan je indien nodig overgaan tot tucht-maatregelen.

Context

Of het nu over moslims, katholieken, getuigen van Jehovah, of anderen gaat, … er zijn altijd mensen met een bekeringsdrang die denken dat ze hun geloof moet uitdragen of proberen opdringen aan anderen.
Godsdienstvrijheid

Volgens de Belgische Grondwet doen ze hier op zich niets verkeerd mee. De godsdienstvrijheid die in de Grondwet staat, vertaalt zich namelijk enerzijds in het recht voor iedereen om een overtuiging te hebben maar anderzijds ook in het recht om die levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen vrij te uiten. Men mag dus ook proberen anderen tot een godsdienst of levensbeschouwing te overtuigen of te bekeren.

Missie, visie en pedagogisch project

Maar binnen onze organisatie mogen we natuurlijk ook eisen van al onze medewerkers en van al wie van onze ‘diensten’ gebruik maakt, dat ze onze missie, visie en pedagogisch project respecteren.

En daar lezen we onder meer:

“De instellingen van de vzw Sint-Goedele Brussel organiseren katholiek geïnspireerd onderwijs en kinderopvang. Zij dragen de waarden uit die Jezus van Nazareth ons voorleefde en die we kennen vanuit het evangelie.”

En ook: “Elk kind, elke jongere en elke volwassene, ieder met zijn talenten, komt in onze instellingen aan zijn trekken en krijgt maximale kansen tot zelfontplooiing met respect voor ieders eigenheid.”

Of nog: “Als katholieke kinderopvanglocatie en onderwijsinstelling willen we kinderen, jongeren en cursisten helpen opgroeien tot volwassenen met een evenwichtig verstands-, gevoels- en geloofsleven.

Onze scholen zijn katholieke dialoogscholen die gastvrij openstaan voor alle kinderen, jongeren, cursisten, ouders, personeelsleden en bestuurders van welke levensbeschouwelijke achtergrond ook. In deze tijd van levensbeschouwelijke veelheid nodigen we iedereen uit om in dialoog op zoek te gaan naar het mens- en medemens zijn. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken en te verdiepen. Doorheen de dialoog verrijkt de katholieke dialoogschool zichzelf en vernieuwt ze haar christelijke inspiratie in de actuele context.

Als opvoeders streven we ernaar levende getuigen te zijn van de waarden die Jezus ons voorleefde en die we kennen vanuit het evangelie. Onze bouwstenen daarbij zijn dienstbaarheid, solidariteit, vriendschap, vertrouwen, enthousiasme, vergevingsgezindheid, rechtvaardigheid, geduld, naastenliefde, eenvoud, eerlijkheid, openheid en geloof in de eigen persoon, de medemens en wat het menselijke overstijgt.”

In onze organisatie is het verboden iemand een levensbeschouwelijke overtuiging of religie op te dringen

Op basis hiervan kunnen we stellen dat het een medewerker of een leerling niet toegelaten is zijn of haar levensbeschouwelijke overtuiging of religie op te dringen aan een andere medewerker of leerling.

Dat geldt trouwens ook voor het katholieke geloof: als personeelslid streven we ernaar levende getuigen te zijn van de waarden die Jezus ons voorleefde en onze leerlingen moeten natuurlijk katholieke godsdienstlessen volgen, maar dat betekent niet dat we niet-katholieke leerlingen of medewerkers actief proberen te bekeren tot het katholieke geloof.

Bronnen

Kinderopvang

Wil je weten wanneer we op zoek gaan naar nieuwe medewerkers? Vul dan hier je gegevens in en wij houden je op de hoogte van nieuwe vacatures.

Benieuwd hoe het is om te werken als leidinggevende in een kinderopvanglocatie?

Klik hier voor meer info!

Schrijf je meteen in voor onze vacatures:

Wij spammen niet! Lees ons privacy beleid voor meer info.